Gebruiksvoorwaarden

PrintCamiel Bouchier

Camiel Bouchier ("Camiel") biedt u de toegang tot en het gebruik van camiel.bouchier.be ("Website") aan met het doel zoals verder gedefiniëerd. Dit aanbod is een gunst die ten allen tijde kan gestopt worden en die onderworpen is aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten. Van zodra u zich toegang verschaft tot de Website of er gebruik maakt van uw gebruikersnaam en paswoord wordt u ("Gebruiker") geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt Camiel u de Website niet langer te raadplegen en uw account te laten verwijderen middels een e-mail (zie onderaan).

Indien een bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beinvloeden.

Camiel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Definities

  • "Infrastructuur" : De computer, de randapparatuur, de internet toegang en de software die het Materiaal opslaan en aanbieden als de Website.
  • "Materiaal" : Alle informatie, teksten, afbeeldingen en software aangeboden op deze Website.
  • "Fotomateriaal" : De afbeeldingen die voor het Specifieke Doel worden gepubliceerd op deze Website. Elk resultaat van een fotobewerking die Gebruiker zou doen op zo'n afbeelding valt eveneens onder de definitie van Fotomateriaal.
  • "Algemeen Doel" : Publicatie ter informatie en vermaak van teksten, afbeeldingen en software voor particuliere doeleinden.
  • "Specifiek Doel" : Foto's die nu of vroeger genomen werden in familieverband of onder vrienden/kennissen elektronisch aanbieden aan die familie of vrienden/kennissen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende het Materiaal liggen bij Camiel, de licentiegevers en de bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van het Materiaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Camiel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Tenzij expliciet anders aangegeven behoort het auteursrecht van het Fotomateriaal toe aan Camiel. De Belgische auteurswetten zijn er op van toepassing. Gebruiker mag voor persoonlijk gebruik een elektronische kopie maken van het Fotomateriaal op zijn eigen infrastructuur. Gebruiker mag voor persoonlijk gebruik een afdruk maken van het Fotomateriaal. Onder geen beding mag Gebruiker Fotomateriaal ter beschikking stellen aan derden. In het bijzonder mag het Fotomateriaal niet worden gepubliceerd op sociale netwerksites (Facebook, Netlog, LinkedIn ...) of gelijk welke andere publiek of beperkt toegankelijke site. Uitzonderingen op bovenstaande zijn enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht en de geportretteerde of zijn nabestaanden/rechthebbenden.

Privacy en Portretrecht

Onder het Specifiek Doel wordt niemands afbeelding gepubliceerd op de Website zonder toestemming van betrokkene, zijn ouders/voogd of zijn nabestaanden. Bovendien kan op simpel ongemotiveerd verzoek via e-mail een afbeelding worden verwijderd van de Website. Camiel spant zich in om dat desgevallend in redelijke termijn te doen.

Beschikbaarheid

De Infrastructuur en de Website wordt ter beschikking gesteld 'As is' and 'As available'. In het bijzonder geeft Camiel geen enkele garantie op de beschikbaarheid noch op de performantie noch op de veiligheid van de Infrastructuur.

Veiligheid

Het Materiaal wordt opgeslagen en aangeboden op de Infrastructuur met een beveiliging die Camiel accuraat acht voor deze toepassing. Camiel is ontslagen van elke verantwoordelijkheid voor inbraak op deze Infrastructuur of compromittering van deze Infrastructuur en de gevolgen daarvan. De Gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Infrastructuur niet te verstoren. De Gebruiker zal geen enkele poging ondernemen om zichzelf of anderen ongeoorloofde toegang tot de Infrastructuur te verschaffen. In het bijzonder zal de Gebruiker zijn gebruikersnaam en paswoord enkel persoonlijk gebruiken en niet aan derden verschaffen. De Gebruiker zal de site enkel gebruiken op een manier die redelijk is met betrekking tot het Algemeen Doel en Specifiek Doel.

Beperkte aansprakelijkheid

Camiel spant zich in om de inhoud van de Website redelijkerwijs te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Het op de Website aangeboden Materiaal wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het Materiaal kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Camiel.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Camiel oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via mail.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar Websites of diensten van derden kan Camiel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Camiel accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade (direct, indirect, consequentieel ..) naar aanleiding van het gebruik van de Infrastructuur of de informatie die op de Website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze Website of delen ervan.

Overig

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.